Adatkezelési tájékoztató

SAINT CLOUDS S.R.O.
WEBSHOP SZOLGÁLTATÁSÁNAK IGÉNYBE VÉTELÉHEZ

Bevezető

Jelen Adatkezelési Tájékoztató a Saint Clouds s.r.o. (továbbiakban: Adatkezelő) webshop szolgáltatásának igénybevételével kapcsolatos személyes adatok adatkezelésére vonatkozik. A szolgáltatás adatkezelésen túli, további részleteivel kapcsolatban, kérem, hogy tájékozódjon általános szerződési feltételeinkről szóló dokumentumban.

Az adatkezelésben érintett személy a www.vape42.com elektronikus felületén történő online vásárlás során az űrlap kitöltésével kifejezi szándékát a Saint Clouds s.r.o. által nyújtott szolgáltatás igénybevételére.

A szolgáltatás igénybevételéhez elengedhetetlen a szükséges adatok megadása, amelynek célja részben törvényi kötelezettség (például: számla kiállításához szükséges adatok), részben pedig a szolgáltatás kielégítő teljesítése (például a vásárolt termék kiszállításához és átvételéhez szükséges szállítási cím).

Amennyiben az adatkezelésben Érintett személy úgy érzi, hogy a jelen Tájékoztatóban foglaltakon túlmenően további kérdése van, vagy a Tájékoztató valamely része számára nem egyértelmű, magyarázatra szorul, kérjük, hogy lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal. Elérhetősége az alábbi e-mail címen: info@vape42.com. Az Érintett kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően, minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

Az adatkezelő személye

Név: Saint Clouds s.r.o.
Székhely: 94301 Sturovo, Hlavná 22., Szlovákia
Adószáma: SK2121953680
Telefonszám: +36-30-6636399
E-mail cím: info@vape42.com
Weboldal: www.vape42.com

Az adatkezelésben érintett személy

Mindenki, aki az online vásárlás során a vásárlói űrlapot kitölti, és/vagy adatait a regisztráció során megadja (továbbiakban: Érintett).

Adatfeldolgozók

Az Adatkezelő a szolgáltatás biztosítása érdekében, annak működtetése során adatfeldolgozót vesz igénybe. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az adatkezelő rendelkezése szerint dolgozhatja fel, továbbá a szerint köteles tárolni és megőrizni, és saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet. Az adatfeldolgozó a személyes adatot az adatkezelő tudta és engedélye nélkül harmadik fél számára nem adhatja át.

Adatfeldolgozók az alábbi tevékenységeket biztosítják Adatkezelő számára:

Adatfeldolgozó 1.

Adatfeldolgozó az érintettek személyes adataihoz csak elviekben férhet hozzá, azonban tevékenysége ellátásához azok számára érdektelenek, azokon semmilyen adatkezelési műveletet nem hajt és nem hajthat végre, azt harmadik fél számára nem továbbíthatja. Adatfeldolgozó a vásárlás során megadott adatokat nem dolgozza fel, kizárólag tárolja és biztosítja azok feldolgozási lehetőségét Adatkezelő részére. Az érintett adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő és Adatfeldolgozó között fennálló előfizetés időtartamáig tart, vagy az előfizetés lejáratát követő 3 hónapig. Adatfeldolgozó az alábbi szolgáltatást nyújtja Adatkezelő számára:

webshop szerver biztosítása
szoftver biztosítása
informatikai rendszer karbantartása
Az adatfeldolgozó személye

cég neve: INTERNET CZ, a. s.
székhelye: Ktiš 2, 384 03 Ktiš, Czech Republic
cégjegyzékszáma: 26043319
telefonszáma: +420 38 38 35 35 3
e-mail címe: admin ”kukac” forpsi.com

Adatfeldolgozó 2.

Adatkezelő könyveléssel megbízott alvállalkozóval áll szerződésben, az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése céljából.

Kezelt adatok az érintett számlán található adatai.

Az adatok kezelésének ideje a szlovák adózásról szóló törvényi előírásoknak megfelelő idő.

Adatkezelő részéről a könyveléssel megbízott vállalkozás:

cég neve: Leone-Bau s.r.o.
székhelye: 94301 Sturovo, Hlavná 22., Slovakia
adószáma: SK2121942779
telefonszáma: +421/363700014
e-mail címe: asistent@mufis.sk

Adatfeldolgozó 3/a.

A megrendelt csomagok kiszállítását az a) GLS Hungary Magyarország végzi. Adatfeldolgozó a csomag kiszállítása érdekében kezeli az érintett nevét, szállítási címét, telefonszámát és e-mail címét, továbbá utánvét fizetési mód választása esetén a rendelés összegét is.

cég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
székhelye: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2.,Magyarország
adószáma: 12369410-2-44
telefonszáma: +36 1 802 0265; +36 29 88 66 70
e-mail címe: info@gls-hungary.com

Adatfeldolgozó 3/b.

A megrendelt csomagok kiszállítását a b) FoxPost Zrt. végzi. Adatfeldolgozó a csomag kiszállítása érdekében kezeli az érintett nevét, telefonszámát és e-mail címét, csomagszámát, az érintett által kiválasztott csomagautomata helyszínét, illetve azon nyitókódot, amellyel az érintett átveheti a küldeményt a csomagautomatából. Továbbá utánvét fizetési mód választása esetén kezeli a rendelés összegét is.

cég neve: FoxPost Zrt.
székhelye: 3300 Eger, Maklári út 119., Magyarország
cégjegyzékszám: 10-10-020309
telefonszáma: +36 1 802 0265; +36 29 88 66 70
e-mail címe: info@foxpost.hu

Adatfeldolgozó 4.

A megrendelt termékek csomagolását, a rendelések összekészítését a Fullpost s.r.o. végzi. Adatfeldolgozó a csomag kiszállítása érdekében kezeli az érintett nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét, csomagszámát, az érintett által kiválasztott csomagautomata helyszínét, illetve kezeli a rendelt termékek körét és a rendelés összegét is.

cég neve: Fullpost s.r.o.
székhelye: 94301 Sturovo, Hlavná 22., Slovakia
adószáma: SK2121734417
telefonszáma: +421/368775160
e-mail címe: sturovo@fullpost.eu

Az adatkezeléshez hozzájárulás

A vásárlás és/vagy regisztráció során az Adatkezelési Tájékoztató checkbox kipipálásával, a Tájékoztató elfogadásával Ön egyértelmű és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy cégünk az Ön személyes adatait az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, az elektronikus kereskedelemmel (webshop, online vásárlás) összefüggésben kezelje.

Marketing célú adatkezelés

Marketing célú (elektronikus úton, e-mail formájában reklám tartalmú levél) adatkezelést csak abban az esetben végzünk, amennyiben ahhoz Ön külön hozzájárult, és a regisztráció során a hírlevél küldésre feliratkozott.

Ebben az esetben Önt cégünk szolgáltatásaival és azzal összefüggő új információkkal kapcsolatban reklám tartalmú e-mailekben felkeresheti, mindaddig, amíg hozzájárulását vissza nem vonja. Azonban nem küldünk az Ön számára kéretlen reklámüzenetet, és a hírlevélküldésről (az ajánlatok küldéséről) indokolás nélkül, bármikor ingyenesen leiratkozhat, vagyis adatkezelési hozzájárulását korlátozás nélkül visszavonhatja, az e-mail alján található „leiratkozás” linkre kattintással, vagy az Adatkezelő címére küldött értesítéssel. Ebben az esetben Adatkezelő az Érintett minden – a reklámüzenetek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg. A későbbiekben hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelési tiltásának visszavonását követően ismét feliratkozhat hírlevelünkre. Tehát a leiratkozással, illetve a hírlevélküldéssel kapcsolatban Önt semmiféle hátrány nem érheti.

Az adatkezelés elvei

A szolgáltatás igénybevételéhez kapcsolódó adatkezelést az Adatkezelő az érintettek magánszférájának védelme és tiszteletben tartása érdekében a vonatkozó hatályos EU és nemzeti jogszabályok szerint, így különösen – de nem kizárólagosan –

  • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, továbbiakban: GDPR);

Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban használt kifejezéseket a GDPR értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kell értelmezni.

Az Adatkezelő kizárólag az Érintett jelen Adatkezelési Tájékoztatóban felsorolt személyes adatait kezeli a célhoz kötöttség elvének megfelelően, kizárólag oly módon, annyi ideig és arra a célra, amelyet jelen Adatkezelési Tájékoztató ismertet, és amelyhez az Érintett a vásárlás és/vagy a regisztráció során hozzájárulását adta.

Adatkezelő vállalja, hogy amennyiben megváltoztatja a személyes adatok kezelésére vonatkozó célját, elveit és/vagy gyakorlatát, ezekről a változásokról értesíti az adatkezelésben érintett személyeket, hogy mindig pontosan ismerjék az érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. Az adatkezelő ezzel vállalja, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az Érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

Tájékoztatjuk, hogy személyes adatainak kezelése során automatizált adatfeldolgozással hozott döntésre, valamint a vásárlás jellemzői alapján profilalkotásra nem kerül sor.

Adatbiztonság

Az adatkezelő annak érdekében, hogy a megadott személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes szakaszában biztosítsa, minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz. Az adatkezelő az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy a GDPR, és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi előírások érvényre juttatásához szükségesek. Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás (összefoglalva: adatvédelmi incidens) megelőzése érdekében. Az adatok feldolgozása informatikai eszközökkel történik. Az adatok kimentése és továbbítása (például az eljáró hatóság felé), kizárólag arra felhatalmazott adatkezelő által történik, adattovábbítási nyilvántartásban rögzítve. A kialakított szabályozás minden tevékenységet visszakereshetően dokumentál.

Az adatkezelés célja

  • adó- és számviteli törvényi előírások teljesítése (pl. a számla kiállítása)
  • a szolgáltatás kielégítő teljesítése; a vásárolt termék kiszállítása; személyes átvétel az átvevőponton; valamint
  • a marketing adatkezeléssel összefüggésben a gazdasági reklámüzenetet is tartalmazó elektronikus hírlevelek (reklám tartalmú e-mail) küldése az Adatkezelő tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban.

Az adatkezelés megnevezése

Az Érintett által a www.vape42.com elektronikus felületén történő online vásárlás céljából, az elektronikus űrlap kitöltése során megadott személyes adatok kezelése Adatkezelő elektronikus rendszerében a megrendelt szolgáltatás teljesítése érdekében történik.

Amennyiben szolgáltatási oldalunkon online fizetésre kerül sor, a fizetéshez szükséges adatait (pl. hitelkártya számát) a pénzintézeti szolgáltató kapja meg, de ezeket az adatokat mi nem kezeljük és nem őrizzük meg, csupán a fizetés ellenőrzéséhez szükséges adatokat (befizető neve és a befizetett összeg). Hasonlóan banki átutalás teljesítése esetén is, amikor folyószámla számát, valamint a számlatulajdonos nevét – amelyről a banki utalást teljesítik – az utalást befogadó pénzintézet tárolja, továbbá a befizetés azonosítása és a számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében az Adatkezelő is tárolja.

További adatkezelés történik a hírlevélre történő feliratkozás esetén, az Érintett e-mail címének elektronikus levelező rendszerben tárolásakor, reklám tartalmú hírlevelek küldése céljából.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelésre a www.vape42.com elektronikus felületén online vásárlás céljából és/vagy a regisztráció során kerül sor, az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulását követően. A szolgáltatás teljesítésén kívül, a megrendelt áru kiszállítása és átvétele után a megadott adatait a továbbiakban az adózási és számviteli törvényi kötelezettségek teljesítése miatt tároljuk és kezeljük. Adatait a törvényi kötelezettségek teljesítését kivéve, harmadik félnek nem adjuk át.

Amennyiben feliratkozott hírlevelünkre, marketing céllal kezelt e-mail címét a regisztráció során a checkbox (jelölőnégyzet) kipipálásával, az Ön kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeljük. Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, jelen Tájékoztatóban már említett módon.

A kezelt adatok köre

név,
cég név,
lakcím vagy szállítási cím,
szállítás/átvétel módja,
székhely,
adószám,
email cím,
telefonszám,
fizetés módja,
folyószámla száma (banki utalás esetén),
vásárlói kosár értéke,
vásárolt termékek,
vásárlás ideje,
felhasznált hűségpontok száma,
vásárlói megjegyzés.

Tájékoztatjuk, hogy minden esetben, amikor személyes adatokat kérünk, szabadon dönthetnek arról, hogy megadják-e a kért információt. Meg kell azonban jegyezni, hogy amennyiben valaki nem adja meg a kért adatot, előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben az adott szolgáltatást igénybe venni (például a szállítási cím elengedhetetlen a kiszállításhoz).

A személyes adatok, és egyéb adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő nem gyűjt érzékeny (különleges) adatokat, amelyek például – de nem kizárólagosan – faji eredetre, nemzetiségi és etnikai hovatartozásra, politikai véleményre, vallásos vagy más meggyőződésre, egészségi állapotra, kóros szenvedélyre, szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Az adatok forrása

Közvetlenül az Érintettől felvett, az Érintett által a regisztráció során, valamint a szolgáltatás igénybevétele közben az Adatkezelő online felületén, önkéntesen megadott adatok.

Az Adatkezelő weboldalának süti (cookie) kezelése

A cookie (süti) egy olyan fájl, amelyet a szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak.

Adatkezelő reklám célú, a felhasználót (érintettet) nyomon követő sütit nem alkalmaz. Amennyiben az Adatkezelő az Érintett számítógépén nyomon követő sütiket helyezne el, és azt közvetlen vagy közvetett módon célzott reklámok elhelyezésére használná az Érintett által használt internetes felületeken, például közösségi oldalakon, arról Adatkezelő külön tájékoztatja Érintetteket a cookie (süti) tájékoztatóban. A legtöbb internet böngésző úgy kerül beállításra, hogy elfogadja a sütiket. Az Érintett megváltoztathatja a beállításokat, úgy hogy blokkolja a sütiket, illetve figyelmeztetést kérhet, amikor sütiket állítanak be az eszközön. Számos módja ismert a sütik kezelésének. Kérjük, nézze meg internet böngészője információit vagy a segítség oldalt, ha többet kíván tudni a böngésző beállításokról és azok módosításáról. A süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan származik, élettartamának idejét (milyen hosszan marad az oldal látogatójának készülékén) és az értékét, amely általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

Az online vásárlás során un. munkamenet sütiket alkalmazunk, amelyek a vásárláshoz és/vagy a regisztrációhoz elengedhetetlenül szükségesek, az érintett valamint az adatkezelő számítógépének kommunikációját teszik lehetővé, továbbá nem gyűjtenek személyes adatokat.

Adatfeldolgozó által biztosított webshop szolgáltatás igénybe vesz külső statisztikai eszközt, melynek során a látogatói adatok, szokások kerülnek naplózásra, illetve rögzítésre a kimutatások készítéséhez. Adatfeldolgozó a Google Analytics rendszerét használja. A Google adatkezelési nyilatkozatát az alábbi címen tekintheti meg: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

Az adatkezelés időtartama

  • A megadott személyes adatait (pl. regisztráció) mindaddig tároljuk, amíg hozzájárulását az Érintett vissza nem vonja.
  • Hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a már fent említett módokon.
  • Amennyiben vásárlásra is sor kerül, a számla kiállításával kapcsolatos adatait a törvényi kötelezettség teljesítése érdekében, a tagállami törvények által előírt ideig tároljuk[dr.FCs1] .

Kik ismerhetik meg a megadott személyes adatokat?

A megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő, valamint az említett Adatfeldolgozók a tevékenységük ellátásához szükséges mértékben ismerhetik meg, továbbá munkakörével összefüggésben az Adatkezelővel foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban lévő kolléga, például: eladó, rendelés összeállító, ügyvezető. Személyes adatait harmadik személynek – törvényi kötelezettség esetét kivéve – nem adjuk át.

Adattovábbítás

Adatkezelő a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos személyes adatait harmadik személyek részére nem továbbítja.

Az adattovábbítás különös esete lehet azonban, ha bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, közigazgatási hatóság, a tagállami Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkereshetik Adatkezelőt tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása végett. E szervek megkeresése alapján, a megkereső által a pontos cél és az adatok körének megjelölése mellett az adatkezelő rendelkezésre bocsátja a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat.

Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai, jogorvoslati lehetőségei

Az adatkezeléssel kapcsolatos, jelen Adatkezelési Tájékoztatóban ismertetett jogokkal, jogorvoslati lehetőségekkel az Érintett a személyazonosságának és az adattal való kapcsolatának igazolása esetén élhet. Vagyis az Érintett személyt az Adatkezelőnek azonosítani kell tudnia, a visszaélések elkerülése végett, az Érintett személyes adatainak védelme érdekében.

Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az Érintettre vonatkozó, kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja Adatkezelőtől.

Adatok helyesbítése, törlése, korlátozása (zárolása)

Az Érintett bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti személyes adatainak helyesbítését, törlését (a kötelező adatkezelés kivételével) vagy zárolását az Adatkezelő elérhetőségein.

Az Adatkezelő törli az Érintett Hírlevél szolgáltatással kapcsolatban kezelt személyes adatait, ha azok kezelése jogellenes; az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a tagállami Adatvédelmi Felügyeleti Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki.

Értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

A valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet (a felügyeleti adatvédelmi hatóságot pedig 72 órán belül). Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a személyes adatok megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezheti.

Tiltakozás személyes adat kezelése ellen

Az Érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kötelező adatkezelés kivételével)

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) valamely törvényben meghatározott egyéb esetben.

Ha az adatkezelő az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja.

Jogorvoslat

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogsérelem érte, vagy kérése, kérdése van azt javasoljuk, hogy a gyors ügyintézés végett elsősorbanforduljon az Adatkezelőhöz a fent megadott elérhetőségeken.

Továbbá vizsgálatot kezdeményezhet

Magyarországon: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, honlap: www.naih.hu, telefon: +36-1-391-1400, e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Szlovákiában: Szlovák Köztársaság Adatvédelmi Hivatala (Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

Valamint fordulhat közvetlenül a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez, bírósághoz is.

Shopping Cart
Scroll to Top